Oferowane przez kancelarie adwokackie wsparcie może obejmować różne kwestie. Jedną z dziedzin, w jakiej klienci szukają pomocy, jest prawo karne. Adwokat, który się w nim specjalizuje, świadczy porady, analizuje różne dokumenty, reprezentuje mocodawców przed organami ścigania lub sądowymi. Przeczytaj, jakimi jeszcze sprawami się zajmuje.

Pomoc prawna adwokata

Zarówno czyny będące przestępstwami, jak i regulacje dotyczące wykonywania kar czy środków ich realizacji zawarte są w prawie karnym. Świadczona przez adwokata pomoc prawna w Rybniku lub innym mieście polega m.in. na poinformowaniu osoby zgłaszającej się do niego o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach czy spoczywających na niej obowiązkach. Oprócz tego prawnik wskazuje możliwe sposoby rozwiązania danego problemu. Jego wsparcie obejmuje też sporządzanie pism, w tym procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym bądź sądowo-administracyjnym.

Karnista reprezentuje:

  • podejrzanych,
  • oskarżonych,
  • poszkodowanych.

W zależności od rodzaju sprawy opracowuje ścieżkę obrony albo oskarżenia. Zbiera materiały dowodowe i przygotowuje swojego klienta do postępowania sądowego.

Działania adwokata

Gdy dochodzi do zatrzymania czy aresztowania, adwokat z Rybnika lub innego miasta, który zajmuje się sprawami karnymi, kontaktuje się ze swoim klientem i udziela pomocy prawnej. W przypadku odmowy ścigania lub umorzenia śledztwa prawnik może zaskarżyć takie postanowienie. Kiedy sprawa trafia do sądu, reprezentuje mocodawcę w postępowaniu. Jeśli zachodzi taka konieczności, jako pełnomocnik odwołuje się od wyroku lub wnioskuje np. o warunkowe zawieszenie kary, czy przerwę w jej odbywaniu.

Adwokat od prawa karnego

Bez względu na rodzaj sprawy karnej, rolą adwokata jest reprezentacja mocodawcy i dbanie o jego interes. Na podstawie uzyskanych od niego informacji zapoznaje się z danym problemem, doradza lub przygotowuje strategię działania. Oprócz tego na bieżąco informuje klienta, co się dzieje w jego sprawie.